Thiết bị phát wifi

Xin tham khảo ở đây: WIFI-NEW-FEE-LIST-ENG.pdf